Chỉ thị 12 của Thủ Tướng Chính Phủ
Ngày đăng tin : 31/3/2010
Số 12/2002/CT - TTg ngày 30/5/2002
Về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ
và người có công với cách mạng


Để Download, xin click vào đây
In tin - Phản hồi tin
  • Số Lượt Truy Cập : 10522530
  • Lượt Đang Online : 1270
Tạp chí Trí thức và Phát triển