Uống Nước Nhớ Nguồn - Uongnuocnhonguon.vn

In tin

Hướng dẫn thi hành nghị định 111B
Ngày đăng tin : 23/4/2010 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 111B-CP NGÀY 20-7-1967 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN BỊ THƯƠNG, BỊ HY SINH HOẶC MẤT SỨC LAO ĐỘNG TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
Để Download, xin click vào đây