Uống Nước Nhớ Nguồn - Uongnuocnhonguon.vn

In tin

Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển
Ngày đăng tin : 29/10/2011 Phim tài liệu về lễ tri ân và lưu danh liệt sỹ Đoàn tàu không số tại Bến K15 – Đồ Sơn – Hải Phòng do Trung tâm Thông tin Truyền thông Vì môi trường phát triển thực hiện.